Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Risicoanalyse agressie en geweld opstellen

Risicoanalyse agressie en geweld opstellen

Beschrijving
U bent wettelijk verplicht de risico’s op agressie en geweld op uw werkvloer te inventariseren, analyseren en schriftelijk vast te leggen. Bij een risicoanalyse brengt u bedreigingen in kaart. Per bedreiging wordt bepaald hoe groot de kans is dat de bedreiging zich daadwerkelijk voordoet en vervolgens welke schade er zou kunnen optreden.

Effect
Op basis van de risico analyse kunt u maatregelen nemen om de risico’s uit te sluiten of te beperken. Die maatregelen neemt u, met een tijdpad voor de uitvoering, op in uw eigen plan van aanpak.

Tips

 • Definieer wat agressie en geweld is.
 • Inventariseren: Kijk welke incidenten zich het afgelopen jaar bij uw organisatie hebben voorgedaan, bijvoorbeeld in uw incidentenregistratiesysteem. Kijk dan per incident naar:
  - aanleiding;
  - vorm;
  - aantal;
  - gevolgen van het incident, zoals ziekteverzuim;
  - Analyseer de soorten functies die uw medewerkers uitvoeren.
 • Waarderen: Wat is de ernst van de risico's? Om dit te bepalen kunt u de volgende formulering gebruiken: Ernst = Kans x Effect (E = K  x E). Richt u bij de risicoanalyse niet op alle risico's, maar kies de vier belangrijkste.
 • Prioriteiten stellen: Welke factoren wegen het zwaarst? Wat is het risico als het knelpunt blijft bestaan? Hoeveel personen krijgen te maken met dit knelpunt of risicofactor? Hoe kwetsbaar zijn deze personen? Gaat het om een eenmalige, toevallige situatie of is er een patroon? Welk belang hechten de verschillende groepen medewerkers aan het oplossen van het knelpunt? Komt dit overeen met het risico? Wat zijn wettelijke vereisten? Zijn er onderlinge afhankelijkheden? Zijn schijnbaar verschillende risico's terug te voeren tot één oorzaak?
 • Reduceren: Mogelijkheden om de kans en het effect van risico's te reduceren. Maatregelen zijn het vermijden, verminderen, overdragen of accepteren van risico's.
 • Bewaken: Heeft een maatregel effect gehad? Zijn nieuwe risico's te verwachten?
 • Breng in kaart wat er al bestaat rond preventie, interventie, nazorg en herstel. Ga na wat de ervaringen hiermee zijn. Hoe meer zicht u hebt op waarom, hoe en wanneer agressief gedrag ontstaat, hoe eenvoudiger u het kunt voorkomen en ermee om kunt gaan.
 • Met de verkregen informatie kunt u de volgende vragen beantwoorden:
  - Welke vormen van agressie komen voor?
  - Op welke dagen en tijdstippen vinden de meeste incidenten plaats?
  - Op welke plaatsen?
  - Bij welke taken of handelingen doen zich de meeste incidenten voor?
  - Wat zijn de belangrijkste aanleidingen?
  - Wat zijn de gevolgen voor medewerkers?
  - Welke maatregelen blijken (in)effectief te zijn?

Links / aan de slag

 • Deze informatie is afkomstige van Risicoanalyse van het aggressievrijwerk.nl.
 • Wanneer u uw RI&E opstelt, is het belangrijk dat u inspeelt op de doelgroep van uw organisatie. Zo kunt u inschatten met welke soorten agressie en met welk type dader uw medewerker te maken kan krijgen. Cameratoezicht bijvoorbeeld werkt vooral preventief bij calculerende daders: daders die agressie inzetten om te krijgen wat ze willen.
 • Vraag u af wat de aard van de relatie is tussen uw medewerker en de burger. Dat is van belang bij het contact. Ook bij een kortdurende relatie, bijvoorbeeld aan de balie van de gemeente, past een dadergerichte aanpak, ook al is het contact kort.

Bron: Expertisecentrum Veilige publieke zaak

Deze oplossing is ingedeeld in: