Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Zeven praktijktips aanpak werkstress

Zeven praktijktips aanpak werkstress

Beschrijving
Als organisatie is het belangrijk om te voorkómen dat de productiviteit omlaag gaat en dat medewerkers uitvallen. Dit document biedt zeven tips voor organisaties om werkstress te voorkomen.

Effect
Als organisatie is het belangrijk om te voorkómen dat de productiviteit omlaag gaat en dat medewerkers uitvallen.

Tips
We geven zeven tips voor organisaties om werkstress te voorkomen.

 • Identificeer direct de oorzaken
  Er zijn veel algemene vragenlijsten in omloop. Belangrijk is echter om handvatten te krijgen die direct de achterliggende oorzaken van werkdrukproblematiek boven tafel te krijgen. Een vragenlijst op maat of gesprekken met medewerkers kan hierbij een methode zijn.
 • Pak de oorzaken aan bij de bron
  Hoewel het belangrijk is dat medewerkers zelf ook leren met werkdruk om te gaan, is het ook van belang om de oorzaken aan te pakken die binnen de organisatie liggen (bronaanpak).
 • Kies concrete maatregelen
  Om werkdruk aan te pakken zullen soms maatregelen getroffen moeten worden die pas op lange termijn effect hebben (bijvoorbeeld: het invoeren van een werkoverleg). Kies echter ook voor concrete maatregelen die op korte termijn resultaten laten zien (bijvoorbeeld: het laten vervallen van overbodige taken, het inzetten van extra personeel).
 • Betrek de juiste mensen
  Betrek de medewerkers die hinder van de werkstress ondervinden bij het vinden van oplossingen, maar ook personen die beslissingsbevoegdheid hebben. Soms is het zinvol om een externe partij bij het proces te betrekken.
 • Wijs verantwoordelijken aan
  Om maatregelen echt van de grond te laten komen is het belangrijk om verantwoordelijken aan te wijzen. Ook is een gestructureerde aanpak belangrijk. Zo kan een verbetergroep in het leven worden geroepen die ervoor zorgt dat er een aanpak wordt gekozen en wordt uitgevoerd.
 • Evalueer interventies
  Het is altijd van belang om de genomen maatregelen te evalueren. Alleen dan weet je of de interventies die genomen zijn succesvol zijn geweest. Evalueren hoeft niet persé met een uitgebreide vragenlijst te gebeuren, maar kan ook plaats vinden door specifiek te kijken naar de verbeteringen die hebben plaats gevonden met betrekking tot een bepaald knelpunt (bijvoorbeeld: het verminderen van het aantal overwerkuren of het vaker halen van dagdoelen).
 • Veranker de aanpak
  Het is efficiënt om de aanpak van werkdruk en werkstress te verankeren binnen een kwaliteitssysteem of andere projecten die binnen de organisatie gaande zijn. Dit om te voorkomen dat de aanpak geen losstaand project blijft en weer van de agenda verdwijnt.

Links/ aan de slag
-

Bron: Arbo 2007:12:p. 46-47. Heleen den Besten, John Klein Hesselink (2007) 

Deze oplossing is ingedeeld in: