Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Preventief medisch onderzoek (PMO)

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Beschrijving
Van de Arbowet moet de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stellen om een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Het doel van een PMO is de gezondheidrisico’s van het werk zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Het gaat om risico’s die uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar voren zijn gekomen. Deelname aan het PMO is vrijwillig. Het PMO is een verbeterde versie van het oude PAGO.

Effect
Het doel van een PMO is drieledig:

  • preventie van werkgerelateerde aandoeningen bij individuen en groepen;
  • bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuen en groepen in relatie tot het werk;
  • bewaken en verbeteren van functioneren en inzetbaarheid van individuele medewerkers.

Tips 

  • Bij de inhoud en uitvoering moet de werkgever de bedrijfsarts betrekken.
  • De opzet van een PMO kan bestaan uit een Vragenlijstonderzoek, Medisch onderzoek, Individueel consult en Interventies.
  • Werknemers moeten te weten komen wat er met de resultaten gedaan wordt. 
  • De privacy dient gewaarborgd te zijn: gegevens die tot individuen herleidbaar zijn kunnen alleen door de bevoegde personen van de arbodienst worden ingezien.
  • Deelname aan het PMO door de werknemer vindt plaats op vrijwillige basis.


Links / aan de slag
Meer inhoudelijke informatie staat op de website van de NVAB

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: