Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Beschrijving
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting voor werkgevers. Het is een systematisch onderzoek naar alle veiligheid- en gezondheidrisico’s voor werknemers. Ook PSA, waaronder werkdruk valt, moet in kaart gebracht worden. 

Effect

  • Er wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.
  • De risico’s worden in kaart gebracht.
  • Er is een plan van aanpak met taken en verantwoordelijkheden op arbo gebied.

Tips

  • Aanbevelingen uit de RI&E: Als de laatst uitgevoerde RI&E nog actueel is, dan kunnen de aanbevelingen zinvolle adviezen bevatten om werkdruk te verminderen in je organisatie. De adviezen kunnen al als concrete maatregel opgenomen zijn in het plan van aanpak dat op basis van de RI&E opgesteld moet worden.
  • Nieuwe RI&E of update: Is de RI&E verouderd, voer dan een nieuwe uit met behulp van de branche-RI&E of update de onderwerpen die niet meer de huidige situatie beschrijven. De RI&E moet in ieder geval geactualiseerd worden bij grotere veranderingen in de huisvesting, bij gewijzigde werkmethoden en -processen en bij grote aanpassingen in de organisatiestructuur.
  • Plan van aanpak: De werkgever moet op basis van de RI&E een plan van aanpak opstellen om de gesignaleerde risico’s weg te nemen, te beperken en te beheersen.

Randvoorwaarden

  • De werkgever moet de RI&E aan de OR (Ondernemingsraad) of PVT (Personeelsvertegenwoordiging) verstrekken. De RI&E is niet compleet zonder een plan van aanpak. De Arbowet verplicht de werkgever aan de OR of PVT te vragen of zij instemmen met de RI&E en het plan van aanpak.

Links / aan de slag
Inhoudelijke  informatie zie: www.rie.nl. 

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: