Preventiemedewerkers

voor mijn team: Begeleiding nieuwe medewerkers

Begeleiding nieuwe werknemers

Beschrijving
Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Belangrijke elementen van goed inwerken zijn een inwerkprogramma, mentoren of coaches en opleidingen. Wie hier voldoende aandacht aan besteedt, zorgt ervoor dat werknemers sneller productief zijn en hun werk effectiever uitvoeren.

Effect

 • Door nieuwe werknemers goed in te werken en te begeleiden zorgt de leidinggevende ervoor dat zij:
  - beter weten wat er van hen wordt verwacht;
  - sneller en effectiever inzetbaar zijn in het team;
  - zich meer op hun gemak voelen.
 • Uiteindelijk is hierdoor de kans op ongezond hoge werkdruk lager, zowel voor de nieuwe werknemer zelf als voor zijn collega’s.
 • Een goed ingewerkte werknemer is sneller productief omdat hij de juiste handelingen direct op de juiste manier verricht.

Tips

 • Maak voor iedere nieuwe werknemer een inwerkplan dat tussendoor en/of aan het eind van het inwerktraject voorziet in een gesprek met de leidinggevende. Dit gesprek moet duidelijk maken over welke kennis en vaardigheden de nieuwe werknemer al beschikt, op welke terreinen hij nog begeleiding nodig heeft en of er nog onduidelijkheden zijn.
 • Zorg dat er in de inwerkperiode een ervaren werknemer beschikbaar is die de werknemer ondersteunt bij de uitvoering van het inwerkprogramma.
 • Maak werk van inwerken: Iedereen begrijpt dat goed inwerken belangrijk is en voordelen heeft. Toch gaat het te vaak mis door de waan van de dag en een gebrek aan concrete afspraken over het inwerkprogramma. Een nieuwe werknemer kan niet zichzelf inwerken. Hij kan hooguit vragen om hulp als hij ergens tegenaan loopt.
 • Maak bij wijze van eerste stap een collega verantwoordelijk voor het inwerken. Kies een collega die dit kan, wil en er tijd voor vrij kan maken.
 • Zorg voor een inwerkplan waarbij de werknemer stap voor stap kennis maakt met het bedrijf en de werkzaamheden. Let daarbij op het volgende:
  - Houd rekening met achtergrond en ervaring van de werknemer;
  - Het inwerkplan hoeft een nieuwe werknemer niet zover op te leiden dat hij voldoet aan alle eisen die de functie stelt. Dit kan ook stapsgewijs gebeuren, waarbij de werknemer over een langere termijn in zijn functie groeit;
  - Vraag regelmatig hoe de voortgang van het inwerkplan is: zowel aan de nieuwe werknemer als aan de collega die hem inwerkt.

Gouden tips

 • Behandel de nieuwe werknemer als een nieuwe klant. Zorg bijvoorbeeld voor een schone werkplek, bloemetje en persoonlijke ontvangst.
 • Informeer anderen: stel collega’s op de hoogte van de komst van de nieuwe werknemer en wat hij gaat doen.
 • Ga uit van de stelregel dat niets vanzelfsprekend is. Wat als ‘normaal’ wordt ervaren, kan voor een nieuwe werknemer uit een andere bedrijfscultuur volledig nieuw zijn. Informeer hem over de regels en gewoontes.
 • Zorg voor een mentor/vraagbaak voor de nieuwe werknemer.
 • Stel een inwerkplan op en maak daar iemand verantwoordelijk voor.
 • Zorg voor een duidelijke afsluiting van de introductie (bijvoorbeeld aan het einde van de proeftijd) en controleer op dat moment of er voor de uitvoering van het werk nog knelpunten of onduidelijkheden zijn. Ga ook na of de wederzijdse verwachtingen nog met elkaar overeenkomen.

Links / aan de slag

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf 

Deze oplossing is ingedeeld in: