Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Omgaan met targets

Omgaan met targets

Beschrijving
Veel bedrijven werken met kwalitatieve en kwantitatieve targets. Dit helpt werknemers om op een planmatige manier de organisatiedoelen na te streven en voor ogen te krijgen wat er de komende periode van hen wordt verwacht. Om ongezonde werkdruk te voorkomen moeten targets wel realistisch zijn. Dit betekent concreet dat ze afgestemd worden op de aanwezige kennis, beschikbare tijd en vaardigheden. Realistische targets leveren zowel een uitdagende werksituatie als een gezonde werkdruk op.

Effect

 • Door realistische targets te formuleren biedt een leidinggevende duidelijkheid over zijn verwachtingen. Dergelijke targets zijn uitdagend en stimuleren werknemers om kritisch na te denken over wat ze doen en welke bijdrage ze daarmee leveren aan het behalen van de organisatiedoelen.
 • Met te hoge targets loopt de organisatie het risico werknemers te demotiveren, een ongezond hoge werkdruk te creëren en onrust te veroorzaken. Dergelijke targets kunnen energie wegnemen en tot een ongeïnteresseerde werkhouding leiden. Werknemers die langdurig met te hoge targets werken, kunnen te maken krijgen met burn-outverschijnselen en daardoor langdurig uitvallen. Te hoge targets werken daarom op den duur contraproductief.
 • Realistische targets verhogen de productiviteit en geven minder verrassing op aanpassingen achteraf. Tevens verlagen ze het risico van langdurig ziekteverzuim.

Tips

 • Om realistische targets af te spreken is tijd nodig voor afstemming tussen de organisatiedoelen en de kennis en vaardigheden van werknemers.
 • Targets zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden):
  - Specifiek wil zeggen dat een target duidelijk en concreet omschreven is. De target beschrijft een waarneembare actie, gedrag of resultaat, dat in een getal, bedrag, of percentage zijn uitgedrukt.
  - Meetbaar wil zeggen dat er een methode of procedure voorhanden is die vaststelt, in welke mate het doel op een bepaald moment is bereikt.
  - Acceptabel wil zeggen dat er draagvlak voor de target is en dat betrokkenen zich verbinden aan de target.
  - Realiseerbaar wil zeggen dat de target met aanvaardbare inspanning uitvoerbaar is. Dit betekent dat werknemers de target binnen de reguliere werktijd moet kunnen halen en daarbij rekening houdt met overhead, zoals overleg en opleidingen.
  - Tijdgebonden wil zeggen dat het duidelijk is op welk moment het de ambitie is om de target uitgevoerd te hebben.
 • Targets bevatten indien mogelijk zowel kwalitatieve (bijvoorbeeld klanttevredenheid) als kwantitatieve elementen (bijvoorbeeld omzet). Als targets te eenzijdig zijn gericht op kwantiteit, kan dat tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt en klanten op termijn naar een concurrent gaan.
 • Als blijkt dat werknemers targets redelijkerwijs niet kunnen halen, is het te overwegen tussentijds de targets aan te passen.
 • Te behalen targets worden periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) vastgesteld.
 • Individuele targets zijn waar mogelijk afgestemd op de mate van functiebeheersing en de ontwikkeling, ervaring en competenties van werknemers.
 • Bij teamtargets houdt de organisatie zo veel mogelijk rekening met personeelsverloop en de tijd die nodig is voor het inwerken van nieuw personeel.
 • Targets hebben het grootste draagvlak als ze in onderlinge afstemming afgesproken worden.

Links / aan de slag

 • Bij het werken met targets is het van belang dat de leidinggevende zorgt voor voldoende regelmogelijkheden binnen het team en afzonderlijke functies. 
 • Voor een teamtarget is goede samenwerking in het team een belangrijke voorwaarde.

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf 

Deze oplossing is ingedeeld in: