Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Effectief werkoverleg

Effectief werkoverleg

Beschrijving
Werkoverleg bestaat uit regelmatig overleg over het werk op een afdeling tussen leidinggevende en werknemers. Dergelijk overleg heeft onder meer tot doel ideeën te ontwikkelen, meningen te vormen, besluiten te nemen, draagvlak te creëren en het werkproces te verbeteren. Bij effectief en efficiënt werkoverleg wordt in relatief weinig tijd het beoogde resultaat behaald. Dit vergt een goede voorbereiding, uitvoering en afhandeling van het overleg. Werkoverleg is verder alleen zinvol als het op een gestructureerde basis plaatsvindt en niet vrijblijvend is.

Effect
Door goed overleg vermindert de werkdruk, omdat het duidelijk maakt wat er wanneer van iedereen wordt verwacht. Daarnaast verbetert de samenwerking en ontstaat er tijdswinst. Door werkoverleg:

  • kunnen collega's elkaar informeren over de gang van zaken op het werk;
  • is er tijd om stil te staan bij onderwerpen die voor iedereen van belang zijn bij de uitvoering van het werk;
  • kunnen werknemers invloed uitoefenen op het werk vanuit hun eigen werkervaring en expertise;
  • kunnen leidinggevenden de betrokkenheid bij besluiten vergroten, waardoor de invoering van veranderingen sneller verloopt;
  • kunnen leidinggevenden het draagvlak voor besluiten vergroten.

Tips

  • Analyseer met het hele team aan de hand van een checklist op welke punten het overleg goed verloopt en wat beter kan. Bijvoorbeeld 'op tijd beginnen', 'een duidelijke agenda' en 'een verslag dat snel na het overleg beschikbaar is'. Maak een top 5 van punten waarbij verbetering mogelijk en haalbaar is en ga daarmee aan de slag.
  • Kijk ook eens kritisch naar je eigen rol tijdens het werkoverleg. Hoe gaat de voorbereiding en het uitvoeren van actiepunten? En hoe is de balans tussen luisteren en de inbreng van eigen punten tijdens vergaderingen? Wat kan jij doen om vergaderingen (nog) beter te laten verlopen?

Links / aan de slag

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf 

Deze oplossing is ingedeeld in: