Preventiemedewerkers

Rapport over ''Jongeren in de greep van de Sociale Media?

Jongeren staan onder druk door de sterke aantrekkingskracht van de Sociale Media

Afspraken met gemeente en politie

Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van bezoekers is het goed om afspraken te maken met de politie.

Flexibilisering van werktijden voor medewerkers

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk.

Meten = weten

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk.

Preventiemedewerker

Een

Werkdruk risico's bespreekbaar maken

Het gezamenlijk bespreken van knelpunten die leiden tot werkdruk kan de aanzet zijn tot het vinden van een oplossing.

Verbeteren van de informatievoorziening en communicatie

Veel werkdrukproblemen worden veroorzaakt door onduidelijke of onvolledige informatie of misverstanden en onwetendheid.

Begeleiding nieuwe medewerkers

Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit

Communicatie en samenwerking verbeteren voor medewerkers

Het is belangrijk goed met elkaar te communiceren op momenten dat je niet allemaal aan het werk bent, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Leren van fouten

Kom in actie om herhaling te voorkomen.

Slimmer organiseren van het werk

Een analyse van het werkproces (van input via throughput naar output) kan verstoringen en vertragingen aan het licht brengen.

Vakantieplanning verbeteren

Bij een goede vakantieplanning zijn er voldoende medewerkers op het bedrijf om het werk zonder onnodig hoge werkdruk door te laten gaan.

Vergroten van de regelmogelijkheden van werknemers

Het gaat bij werkdruk niet alleen om eisen waaraan werknemers moeten voldoen, maar ook om de (regel)mogelijkheden die werknemers hebben om aan de eise

Werkplek aanpassen

Je werkplek kan bijdragen tot het verminderen van werkdruk.

Computercursussen

Computercursussen kunnen bijdragen aan het vergroten van computervaardigheden en aan het verlagen van werkdruk.

Grenzen stellen aan gebruik van mobiele apparaten

Maak afspraken over het gebruik van mobiele apparaten en het zenden van werkberichten.

Hoe ga je om met Techno-verslaving

Veel werknemers geven aan ook buiten werktijd de apparaten zeer frequent te

Hoe ouderen aan het werk te houden

TNO heeft een toolbox ontwikkeld speciaal gericht op het aan het werk houden van ouderen.

Maak duidelijk wat wel en niet bij een klus hoort

Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het maken van duidelijke afspraken over wat wel en niet bij de klus hoort.

Neem een sociale media pauze

Jongeren hebben moeite met het inlassen van een Sociale Media pauze.

Stress vermijden

Het is zinvol om goed met stress om te kunnen gaan.

Wat is discriminatie?

Uitleg van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over discriminatie.

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Voor de leidinggevende is het belangrijk dat in de ziekteperiode het werk doorgaat en voor de collega's is het belangrijk dat hun werkdruk door af

Zorg voor sociale steun

Als een medewerker onvoldoende regelmogelijkheden heeft om met zijn taakeisen om te gaan, kan sociale steun als een soort van buffer werken.

13 vragen en antwoorden over seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk. Steeds weer blijkt dat het vaker voorkomt dan je denkt.

Aangifte doen?

Informatie over aangifte doen bij seksuele intimidatie.

Aanpakken van werkdruk: individueel niveau incl. lijst maatregelen

Hier staat een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op individueel niveau.

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Begeleiding tijdelijke inleenkrachten

Voor een effectieve inzet van inleenkrachten moeten ze goed worden ingewerkt, aangestuurd en begeleid.

Burnout test

Hier kun je een snelle, informele test doen

Checklist werkdruk werknemer

De

Coaching voor medewerkers

Coaching is binnen bedrijven een veelvoorkomende vorm van begeleiden.

Conflicthantering

Bij een hoge werkdruk kun je vaak wat minder goed tegen kritiek en tegenslag.

De Pest Test

Door meerdere collega's deze checklist in te laten vullen wordt het mogelijk om iets te doen tegen een gedrag dat onmenselijk is.

Effectief werkoverleg

Bij effectief en effici

Film: Aangifte doen

Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Film: Binnen 48 uur melden

Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.

Film: Een week zonder internet?

Jongeren zijn vaak continu on line. Hoe is het om een week internet vrij te zijn. Enkele jongeren delen hun ervaringen via you tube

Film: Melden incidenten

Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.

Film: Nazorg

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Film: Registratie incidenten

Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.

Film: Schade verhalen

Verhaal de schade op de dader.

Film: Training

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

Fobietest

Hier kun je een snelle, informele test doen

Gebruik

Sneltoetsen zijn combinaties van toetsen waarmee functies in de software snel geactiveerd worden.

Geef informatie die nodig is voor het werk juist en volledig door

Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het juist en volledig doorgeven van informatie die nodig is voor het werk.

Gesprekssimulatie: Met je werkgever in gesprek over werkdruk

Deze simulatie maakt het mogelijk om gesprekken met je leidinggevende over "tijd" (of "tijdgebrek") te trainen.

Gezondheid verbeteren

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven.

Hanteer een overval protocol

Ondanks dat alles gedaan is om een overval te voorkomen, kan deze plaatsvinden. Op dat moment treedt het overvalprotocol in werking.

Herkennen van werkdruk: individueel niveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je kunt nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op organisatieniveau.

Herstelmogelijkheden

Voldoende pauzes tijdens het werk en goed uitrusten en ontspannen na het werk is belangrijk om als medewerker gezond te blijven en op het werk goed te

In gesprek gaan bij signalen van stress voor medewerkers

Hoe eerder je met stresssignalen in gesprek gaat, hoe meer kans om verzuim te voorkomen.

Informatie brochure over psychosociale belasting op het werk

informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Informatie voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben veel van doen met werkdruk en werkstress, maar weten vaak niet precies waar aan te kloppen voor vragen en oplossingen. Deze inf

Je bent zelf slachtoffer van pesten: wat kun je doen?

7 tips wanneer je zelf slachtoffer bent of dreigt te worden van pesten

Machinestoringen verminderen

Minder machinestoringen zorgen ervoor dat het werk gelijkmatiger door kan gaan.

Medische klachten behandelen

Als je het slachtoffer bent van agressie, kan tijdens de opvang en nazorg blijken dat je klachten van dien aard zijn dat een arts ze moet behandelen.

Micropauzes

Medewerkers die langdurig intensief beeldschermwerk verrichten mogen tijdens het werk korte pauzes nemen, de zogenaamde micropauzes.

Mijn collega wordt gepest: wat kan ik doen?

Tips wanneer je collega gepest wordt.

Omgaan met targets

Realistische targets leveren zowel een uitdagende werksituatie als een gezonde werkdruk op.

Ongewenst gedrag verminderen door werknemer

Ook als

Ontstressen

Het is belangrijk om lichamelijk en geestelijk voldoende ontspannen te blijven

Oplossingen voor pesten voor medewerkers

Overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan

Pauzeren

Pauzes zijn bedoeld om even tot rust te komen.

Publicatie: Onder druk werken

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een publicatie over de richtlijn beschikbaar.

Quick Scan Werkdruk tool - gratis demo

De QuickScan Werkdruk is een enqu

Roofbouwtest

Je pleegt roofbouw als je meer energie uitgeeft dan opneemt.

Signalen van stress herkennen met een checklist

Met de checklist kun je signalen van stress herkennen.

Sneltest Werkdruk FNV

De FNV Sneltest Werkdruk geeft een beeld van de werkdruk in jouw werksituatie en, wanneer nodig, een persoonlijk advies.

Stappenplan publieke taak

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het expertisecentrum een aanpak ontwikkeld.

Stappenplan stress de baas

Via een paar stappen krijgt u de stressoorzaken concreet en u vindt de route naar oplossingen

Stress preventie test

Hier kun je een snelle, informele test doen

Stress- en timemanagementtrainingen

Werkdruk en werkstress bij individuele werknemers kunnen ook ontstaan als zij niet goed in staat zijn werk in te delen, te plannen en te prioriteren.

Stresstest

Hier kun je een snelle, informele test doen

Time management voor medewerkers

Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Tips tegen technostress

Een risico van de technologische ontwikkelingen is een toenemende werkdruk, ook wel techno-stress genoemd.

Training en voorbereiding omgaan met agressie en geweld

Medewerkers worden voor

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.

Vakbondscheck oorzaken werkdruk

Deze test onderzoekt werkgebonden veroorzakers van ongezonde werkdruk. Wil je ongezonde werkdruk terugdringen dan is het van belang om de oorzaken te

Vertrouwenstelefoon FNV

De vertrouwenstelefoon van FNV kun je bellen voor een luisterend oor en geven van advies.

Vijf tips voor een gesprek met je werkgever

Een goede voorbereiding is het halve werk. Denk dus vooraf na wat je in een gesprek over de werkdruk met je werkgever precies aan de orde wilt stellen

Voorkomen terugval na psychische klachten voor medewerkers

In kleine stappen weer aangepast werk doen is belangrijk om terug te komen in het reguliere arbeidsproces. Werk blijkt vaak een goed medicijn.

Vragenlijst psychische klachten

Een vragenlijst voor het schatten van de werkgebondenheid bij psychische aandoeningen.

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Werkdruk bespreken in functioneringsgesprekken voor medewerkers

Functioneringsgesprekken zijn goede gelegenheden om rustig te bespreken hoe je functioneren ervaart.

Werkdruktest ABVAKABO

Deze test inventariseert alleen de verschillende vormen van werkdruk, dus niet eventuele oorzaken (zoals onduidelijke taken of slechte communicatie) o

Werkplezier vergroten

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Ziekteverzuim verminderen

Zowel werknemer als werkgever kunnen helpen om het ziekteverzuim laag te houden en waar mogelijk te verminderen
Gekozen filters: