Preventiemedewerkers

Kijk niet alleen naar bedreigingen, maar ook naar kansen! Waar krijgen mensen energie van?

Het cre

Rapport over ''Jongeren in de greep van de Sociale Media?

Jongeren staan onder druk door de sterke aantrekkingskracht van de Sociale Media

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Aanpakken van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op organisatieniveau.

Beleid tegen pesten en intimidatie

Bij het voeren van een goed beleid past ook dat het bedrijf regelt bij wie een slachtoffer terecht kan.

Duurzame functies

Een duurzame functie biedt voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling.

Flexibiliseren arbeidsvoorwaarden

Zoek als werkgever aansluiting op de levensfasen, -situaties en -domeinen van werknemers.

Flexibilisering van werktijden voor leidinggevende

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk.

Flexibilisering van werktijden voor medewerkers

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk.

Flexpool, flexibele schil

Soms ontstaan werkdrukproblemen doordat er (tijdelijk) te weinig mensen zijn (bijvoorbeeld door ziekte, verloop of een grote opdracht).

Gebruiksvriendelijke software

Gebruiksvriendelijke software biedt de informatie aan de medewerkers op een ergonomisch optimale wijze aan.

Goede slachtoffernazorg, wat houdt dat in?

Kort overzicht van verschillende vormen van slachtofferopvang

Herinrichten van de werkomgeving

De inrichting van de omgeving kan irritaties bij klanten voorkomen.

Herinrichten van werkprocessen om de klantvriendelijkheid te vergroten

Irritaties en agressie bij gefrustreerde klanten kunt u voorkomen door de werkprocessen anders in te richten.

Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je werkdruk en signalen van werkstress op individueel niveau kunt herkennen.

Huisregels voor klanten, burgers en cli

De meeste klanten weten zich op een goede manier te gedragen. Toch hebben veel mensen behoefte aan regels waarnaar zij hun gedrag kunnen richten.

LPMO (Levensfasebewust PMO)

LPMO is in tegenstelling tot PMO ook gericht op levensfasen.

Meten = weten

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk.

Piekbelasting onder controle

Met een goed en duidelijk beleid kan de piekbelasting en de gevolgen ervan gezond worden gehouden.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het doel van een PMO is de gezondheidrisico's van het werk zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Preventiemedewerker

Een

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een systematisch onderzoek naar alle veiligheid- en gezondheidrisico's voor werknemers.

Veranderen van de organisatiecultuur

De manier waarop werknemers met elkaar omgaan, is verankerd in de organisatiecultuur.

Verbeteren van hulpmiddelen en systemen

Het verbeteren van (de kwaliteit van) hulpmiddelen of het beter laten aansluiten van systemen op werkprocessen kan werkdruk verminderen.

Workability Index

De Work Ability Index meet het werkvermogen van medewerkers.

Werkdruk risico's bespreekbaar maken

Het gezamenlijk bespreken van knelpunten die leiden tot werkdruk kan de aanzet zijn tot het vinden van een oplossing.

Verbeteren van de informatievoorziening en communicatie

Veel werkdrukproblemen worden veroorzaakt door onduidelijke of onvolledige informatie of misverstanden en onwetendheid.

Aanpakken van werkdruk: teamniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een checklist met maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op teamniveau.

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden

Om het onderwerp bespreekbaar te maken kunt u agressie en geweld in het werkoverleg standaard bespreken.

Begeleiding nieuwe medewerkers

Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit

Checklist werkdruk voor leidinggevende

Met de checklist kun je, aan de hand van een opsomming van stresssignalen, checken of je team last hebt van werkdruk.

Communicatie en samenwerking verbeteren voor medewerkers

Het is belangrijk goed met elkaar te communiceren op momenten dat je niet allemaal aan het werk bent, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Herkennen van werkdruk: teamniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je kunt nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op teamniveau.

Leren van fouten

Kom in actie om herhaling te voorkomen.

Match de kwalificaties van de medewerkers en de eisen van het werk

Werkdruk kan ook ontstaan doordat de kwalificaties en de competenties van het personeel niet (meer) passen bij de eisen die het werk aan hen stelt.

Slimmer organiseren van het werk

Een analyse van het werkproces (van input via throughput naar output) kan verstoringen en vertragingen aan het licht brengen.

Taakroulatie

Door taakroulatie krijgt men de gelegenheid om andersoortig werk te doen, zodat eenzijdige belasting wordt voorkomen.

Vakantieplanning verbeteren

Bij een goede vakantieplanning zijn er voldoende medewerkers op het bedrijf om het werk zonder onnodig hoge werkdruk door te laten gaan.

Vergroten van de regelmogelijkheden van werknemers

U kunt de regelmogelijkheden van werknemers vergroten door ze meer vrijheid te geven of door samenwerking te stimuleren.

Vergroten van de regelmogelijkheden van werknemers

Het gaat bij werkdruk niet alleen om eisen waaraan werknemers moeten voldoen, maar ook om de (regel)mogelijkheden die werknemers hebben om aan de eise

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Werkplek aanpassen

Je werkplek kan bijdragen tot het verminderen van werkdruk.

Time management / Team plannen voor leidinggevende

Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Ziekteverzuim verlagen door leidinggevende

Verlaag het ziekteverzuim binnen je team om zo de werkdruk van het overig personeel te verminderen.

Achtergrond document - Richtlijn werkdruk

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een achtergrond document van de richtlijn beschikbaar.

Coaching voor leidinggevende

Coaching is binnen bedrijven een veelvoorkomende vorm van begeleiden.

Computercursussen

Computercursussen kunnen bijdragen aan het vergroten van computervaardigheden en aan het verlagen van werkdruk.

Gebruik van sneltoetsen stimuleren

Door sneltoetsen te gebruiken, zijn minder handelingen nodig en kunnen werknemers sneller werken.

Gezond roosteren

Met gezonde roosters kunnen medewerkers goed uitrusten tussen hun diensten. En dat is belangrijk om hen gezond te houden.

Hoe ga je om met Techno-verslaving

Veel werknemers geven aan ook buiten werktijd de apparaten zeer frequent te

Neem een sociale media pauze

Jongeren hebben moeite met het inlassen van een Sociale Media pauze.

Omgaan met emotionele belasting

Leren omgaan met de emotionele belasting die samenhangt met het werk.

Stress vermijden

Het is zinvol om goed met stress om te kunnen gaan.

Vakantieplanning verbeteren voor leidinggevende

Bij een goede vakantieplanning zijn er voldoende medewerkers op het bedrijf om het werk zonder onnodig hoge werkdruk door te laten gaan.

Wat is discriminatie?

Uitleg van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over discriminatie.

Werken aan minder werkdruk - Actieplan: de vijf W's

De organisatie stelt op basis van de analyse een actieplan op, voert het uit en evalueert het.

Zorg voor sociale steun

Als een medewerker onvoldoende regelmogelijkheden heeft om met zijn taakeisen om te gaan, kan sociale steun als een soort van buffer werken.

13 vragen en antwoorden over seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk. Steeds weer blijkt dat het vaker voorkomt dan je denkt.

30 praktijkvoorbeelden

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak heeft verschillende praktijkvoorbeelden verzameld

Aangifte doen?

Informatie over aangifte doen bij seksuele intimidatie.

Aanpakken van werkdruk: individueel niveau incl. lijst maatregelen

Hier staat een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op individueel niveau.

Als leidinggevende voorkomen van ongewenst gedrag, pesten en seksuele intimidatie

De leidinggevende bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer op een afdeling en heeft ook een voorbeeldfunctie.

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Begeleiding tijdelijke inleenkrachten

Voor een effectieve inzet van inleenkrachten moeten ze goed worden ingewerkt, aangestuurd en begeleid.

Burnout test

Hier kun je een snelle, informele test doen

Checklist werkdruk werknemer

De

Coaching voor medewerkers

Coaching is binnen bedrijven een veelvoorkomende vorm van begeleiden.

Communicatie en samenwerking verbeteren voor leidinggevende

Het is belangrijk goed met elkaar te communiceren op momenten dat je niet allemaal aan het werk bent, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

De Pest Test

Door meerdere collega's deze checklist in te laten vullen wordt het mogelijk om iets te doen tegen een gedrag dat onmenselijk is.

Effectief werkoverleg

Bij effectief en effici

Effectief werkoverleg voor leidinggevende

Bij effectief en effici

Film: Aangifte doen

Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Film: Binnen 48 uur melden

Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.

Film: Een week zonder internet?

Jongeren zijn vaak continu on line. Hoe is het om een week internet vrij te zijn. Enkele jongeren delen hun ervaringen via you tube

Film: Melden incidenten

Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.

Film: Nazorg

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Film: Norm organisatie

Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.

Film: Registratie incidenten

Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.

Film: Schade verhalen

Verhaal de schade op de dader.

Film: Training

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

FNV Werkdruk Box

Diverse hulpmiddelen om de werkdruk aan te pakken

Fobietest

Hier kun je een snelle, informele test doen

Gebruik

Sneltoetsen zijn combinaties van toetsen waarmee functies in de software snel geactiveerd worden.

Gesprekssimulatie: Met je werkgever in gesprek over werkdruk

Deze simulatie maakt het mogelijk om gesprekken met je leidinggevende over "tijd" (of "tijdgebrek") te trainen.

Gezondheid verbeteren

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven.

Gezondheid verbeteren voor leidinggevende

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven.

Goed afhandelen van een agressie-incident

Direct na het incident moet u de werknemer opvangen en indien nodig medische zorg inschakelen.

Herkennen van werkdruk: individueel niveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je kunt nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op organisatieniveau.

Herstelmogelijkheden

Voldoende pauzes tijdens het werk en goed uitrusten en ontspannen na het werk is belangrijk om als medewerker gezond te blijven en op het werk goed te

Het HeartMath

Een technologie die de fysiologische factoren van stress meetbaar maakt.

In gesprek gaan bij signalen van stress voor leidinggevende

Een gesprek over de stress kan lastig zijn, zeker als de medewerker ontkent dat er iets aan de hand is.

In gesprek gaan bij signalen van stress voor medewerkers

Hoe eerder je met stresssignalen in gesprek gaat, hoe meer kans om verzuim te voorkomen.

Informatie brochure over psychosociale belasting op het werk

informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Informatie voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben veel van doen met werkdruk en werkstress, maar weten vaak niet precies waar aan te kloppen voor vragen en oplossingen. Deze inf

Je bent zelf slachtoffer van pesten: wat kun je doen?

7 tips wanneer je zelf slachtoffer bent of dreigt te worden van pesten

Loopbaanperspectief vergroten

Voor het werkplezier van werknemers zijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen een functie en in je organisatie van groot belang

Machinestoringen verminderen

Minder machinestoringen zorgen ervoor dat het werk gelijkmatiger door kan gaan.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

Medische klachten behandelen

Als je het slachtoffer bent van agressie, kan tijdens de opvang en nazorg blijken dat je klachten van dien aard zijn dat een arts ze moet behandelen.

Micropauzes

Medewerkers die langdurig intensief beeldschermwerk verrichten mogen tijdens het werk korte pauzes nemen, de zogenaamde micropauzes.

Mijn collega wordt gepest: wat kan ik doen?

Tips wanneer je collega gepest wordt.

NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 6070 biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid

Omgaan met anderstaligen

Hoe meer anderstaligen, hoe belangrijker dat je elkaar in het werk goed begrijpt.

Omgaan met targets

Realistische targets leveren zowel een uitdagende werksituatie als een gezonde werkdruk op.

Onderzoek personeelsgegevens

Gegevens van werknemers kunnen van ondersteunende waarde zijn om zicht te krijgen op werkdruk.

Onderzoek werkbeleving

Onderzoek naar de werkbeleving van werknemers geeft inzicht in hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie.

Ongewenst gedrag verminderen door leidinggevende

Ook als leidinggevende kun je veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Ongewenst gedrag verminderen door werknemer

Ook als

Ontstressen

Het is belangrijk om lichamelijk en geestelijk voldoende ontspannen te blijven

Oplossingen voor pesten voor leidinggevende

Overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan

Oplossingen voor pesten voor medewerkers

Overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan

Professionalisering van leidinggevenden

Goede ondersteuning van een leidinggevende kan knelpunten verminderen en regelmogelijkheden voor werknemers vergroten.

Project: werkdruk verminderen

Zijn er signalen dat de werkdruk in het bedrijf t

Publicatie: Onder druk werken

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een publicatie over de richtlijn beschikbaar.

Quick Scan Werkdruk tool - gratis demo

De QuickScan Werkdruk is een enqu

Richtlijn werkdruk

In de richtlijn is eerst omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip werkdruk en worden aanbevelingen gegeven.

Risicoanalyse agressie en geweld opstellen

Bij een risicoanalyse brengt u bedreigingen in kaart.

Roofbouwtest

Je pleegt roofbouw als je meer energie uitgeeft dan opneemt.

Samenvatting - Richtlijn werkdruk

Deze richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd.

Signalen van stress herkennen met een checklist

Met de checklist kun je signalen van stress herkennen.

Sjabloon arbocatalogus van de FNV

Het sjabloon is gemaakt voor sociale partners in het publieke domein. Het is

Sneltest Werkdruk FNV

De FNV Sneltest Werkdruk geeft een beeld van de werkdruk in jouw werksituatie en, wanneer nodig, een persoonlijk advies.

Stappenplan publieke taak

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het expertisecentrum een aanpak ontwikkeld.

Stappenplan stress de baas

Via een paar stappen krijgt u de stressoorzaken concreet en u vindt de route naar oplossingen

Stress preventie test

Hier kun je een snelle, informele test doen

Stress- en timemanagementtrainingen

Werkdruk en werkstress bij individuele werknemers kunnen ook ontstaan als zij niet goed in staat zijn werk in te delen, te plannen en te prioriteren.

Stresstest

Hier kun je een snelle, informele test doen

Technostress rapport

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. Hier is h

Time management voor medewerkers

Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Tips tegen technostress

Een risico van de technologische ontwikkelingen is een toenemende werkdruk, ook wel techno-stress genoemd.

Training en voorbereiding omgaan met agressie en geweld

Medewerkers worden voor

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.

Vakbondscheck oorzaken werkdruk

Deze test onderzoekt werkgebonden veroorzakers van ongezonde werkdruk. Wil je ongezonde werkdruk terugdringen dan is het van belang om de oorzaken te

Vertrouwenstelefoon FNV

De vertrouwenstelefoon van FNV kun je bellen voor een luisterend oor en geven van advies.

Vijf tips voor een gesprek met je werkgever

Een goede voorbereiding is het halve werk. Denk dus vooraf na wat je in een gesprek over de werkdruk met je werkgever precies aan de orde wilt stellen

Voorbeeld klachtenregeling seksuele intimidatie

Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk

Voorkomen terugval na psychische klachten voor leidinggevende

Om te zorgen dat de terugkeer geen terugval wordt, is het bovendien belangrijk om te leren van de reden van het verzuim

Voorkomen terugval na psychische klachten voor medewerkers

In kleine stappen weer aangepast werk doen is belangrijk om terug te komen in het reguliere arbeidsproces. Werk blijkt vaak een goed medicijn.

Vragenlijst psychische klachten

Een vragenlijst voor het schatten van de werkgebondenheid bij psychische aandoeningen.

Wat moet de werkgever doen tegen seksuele intimidatie

Er zijn geen gedetailleerde richtlijnen voor werkgevers hoe zij seksuele intimidatie moeten tegengaan. Werkgevers kunnen dit zelf vormgeven.

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Werkdruk bespreken in functioneringsgesprekken voor leidinggevende

Functioneringsgesprekken zijn goede gelegenheden om rustig te bespreken in hoeverre medewerkers zo goed en effici

Werkdruk bespreken in functioneringsgesprekken voor medewerkers

Functioneringsgesprekken zijn goede gelegenheden om rustig te bespreken hoe je functioneren ervaart.

Werkdrukbeleid organiseren

Bedrijven die goed op signalen van werkdruk letten, kunnen negatieve gevolgen voorkomen.

Werkdruktest ABVAKABO

Deze test inventariseert alleen de verschillende vormen van werkdruk, dus niet eventuele oorzaken (zoals onduidelijke taken of slechte communicatie) o

Werkdrukvoorlichting

Geef voorlichting aan de werknemer over de risico's in het werk, de maatregelen die de organisatie genomen heeft om deze risico's te voorkomen

Werkplek aanpassen

De werkplek kan bijdragen aan het verminderen van werkdruk.

Werkplezier vergroten

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Zelfinspectie agressie en geweld

Met de zelfinspectie checkt u of uw aanpak van agressie en geweld op orde is.

Zelfinspectie methode agressie en geweld: 18 voorbeelden

In de Zelfinspectie vindt u specifieke informatie over de aanpak van agressie en geweld in 18 voorbeeld sectoren.

Zeven praktijktips aanpak werkstress

Dit document biedt 7 tips voor organisaties om werkstress te voorkomen.

Ziekteverzuim verminderen

Zowel werknemer als werkgever kunnen helpen om het ziekteverzuim laag te houden en waar mogelijk te verminderen
Gekozen filters: