Preventiemedewerkers

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Aanpakken van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op organisatieniveau.

Beleid tegen pesten en intimidatie

Bij het voeren van een goed beleid past ook dat het bedrijf regelt bij wie een slachtoffer terecht kan.

Duurzame functies

Een duurzame functie biedt voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling.

Flexibiliseren arbeidsvoorwaarden

Zoek als werkgever aansluiting op de levensfasen, -situaties en -domeinen van werknemers.

Gebruiksvriendelijke software

Gebruiksvriendelijke software biedt de informatie aan de medewerkers op een ergonomisch optimale wijze aan.

Goede slachtoffernazorg, wat houdt dat in?

Kort overzicht van verschillende vormen van slachtofferopvang

Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je werkdruk en signalen van werkstress op individueel niveau kunt herkennen.

LPMO (Levensfasebewust PMO)

LPMO is in tegenstelling tot PMO ook gericht op levensfasen.

Meten = weten

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk.

Piekbelasting onder controle

Met een goed en duidelijk beleid kan de piekbelasting en de gevolgen ervan gezond worden gehouden.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het doel van een PMO is de gezondheidrisico's van het werk zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een systematisch onderzoek naar alle veiligheid- en gezondheidrisico's voor werknemers.

Veranderen van de organisatiecultuur

De manier waarop werknemers met elkaar omgaan, is verankerd in de organisatiecultuur.

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden

Om het onderwerp bespreekbaar te maken kunt u agressie en geweld in het werkoverleg standaard bespreken.

Begeleiding nieuwe medewerkers

Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit

Match de kwalificaties van de medewerkers en de eisen van het werk

Werkdruk kan ook ontstaan doordat de kwalificaties en de competenties van het personeel niet (meer) passen bij de eisen die het werk aan hen stelt.

Taakroulatie

Door taakroulatie krijgt men de gelegenheid om andersoortig werk te doen, zodat eenzijdige belasting wordt voorkomen.

Achtergrond document - Richtlijn werkdruk

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een achtergrond document van de richtlijn beschikbaar.

Gezond roosteren

Met gezonde roosters kunnen medewerkers goed uitrusten tussen hun diensten. En dat is belangrijk om hen gezond te houden.

Omgaan met emotionele belasting

Leren omgaan met de emotionele belasting die samenhangt met het werk.

Wat is discriminatie?

Uitleg van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over discriminatie.

Werken aan minder werkdruk - Actieplan: de vijf W's

De organisatie stelt op basis van de analyse een actieplan op, voert het uit en evalueert het.

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Voor de medewerker die ziek is, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk weer met een gezonde werkdruk aan het werk is.

13 vragen en antwoorden over seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk. Steeds weer blijkt dat het vaker voorkomt dan je denkt.

30 praktijkvoorbeelden

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak heeft verschillende praktijkvoorbeelden verzameld

Aangifte doen?

Informatie over aangifte doen bij seksuele intimidatie.

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Film: Aangifte doen

Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Film: Binnen 48 uur melden

Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.

Film: Melden incidenten

Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.

Film: Nazorg

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Film: Norm organisatie

Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.

Film: Registratie incidenten

Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.

Film: Schade verhalen

Verhaal de schade op de dader.

Film: Training

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

FNV Werkdruk Box

Diverse hulpmiddelen om de werkdruk aan te pakken

Gezondheid verbeteren voor leidinggevende

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven.

Goed afhandelen van een agressie-incident

Direct na het incident moet u de werknemer opvangen en indien nodig medische zorg inschakelen.

Het HeartMath

Een technologie die de fysiologische factoren van stress meetbaar maakt.

Informatie voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben veel van doen met werkdruk en werkstress, maar weten vaak niet precies waar aan te kloppen voor vragen en oplossingen. Deze inf

Loopbaanperspectief vergroten

Voor het werkplezier van werknemers zijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen een functie en in je organisatie van groot belang

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 6070 biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid

Omgaan met anderstaligen

Hoe meer anderstaligen, hoe belangrijker dat je elkaar in het werk goed begrijpt.

Onderzoek personeelsgegevens

Gegevens van werknemers kunnen van ondersteunende waarde zijn om zicht te krijgen op werkdruk.

Onderzoek werkbeleving

Onderzoek naar de werkbeleving van werknemers geeft inzicht in hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie.

Project: werkdruk verminderen

Zijn er signalen dat de werkdruk in het bedrijf t

Richtlijn werkdruk

In de richtlijn is eerst omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip werkdruk en worden aanbevelingen gegeven.

Risicoanalyse agressie en geweld opstellen

Bij een risicoanalyse brengt u bedreigingen in kaart.

Samenvatting - Richtlijn werkdruk

Deze richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd.

Sjabloon arbocatalogus van de FNV

Het sjabloon is gemaakt voor sociale partners in het publieke domein. Het is

Stappenplan publieke taak

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het expertisecentrum een aanpak ontwikkeld.

Stappenplan stress de baas

Via een paar stappen krijgt u de stressoorzaken concreet en u vindt de route naar oplossingen

Stress- en timemanagementtrainingen

Werkdruk en werkstress bij individuele werknemers kunnen ook ontstaan als zij niet goed in staat zijn werk in te delen, te plannen en te prioriteren.

Technostress rapport

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. Hier is h

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.

Voorbeeld klachtenregeling seksuele intimidatie

Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk

Zelfinspectie agressie en geweld

Met de zelfinspectie checkt u of uw aanpak van agressie en geweld op orde is.

Zelfinspectie methode agressie en geweld: 18 voorbeelden

In de Zelfinspectie vindt u specifieke informatie over de aanpak van agressie en geweld in 18 voorbeeld sectoren.

Zeven praktijktips aanpak werkstress

Dit document biedt 7 tips voor organisaties om werkstress te voorkomen.
Gekozen filters: