Preventiemedewerkers

Kijk niet alleen naar bedreigingen, maar ook naar kansen! Waar krijgen mensen energie van?

Het cre

Een checklist voor een veilige winkelinrichting

Met de checklist krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de veiligheidssituatie in uw winkel.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Aanpakken van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op organisatieniveau.

Beleid tegen pesten en intimidatie

Bij het voeren van een goed beleid past ook dat het bedrijf regelt bij wie een slachtoffer terecht kan.

Gebruiksvriendelijke software

Gebruiksvriendelijke software biedt de informatie aan de medewerkers op een ergonomisch optimale wijze aan.

Goede slachtoffernazorg, wat houdt dat in?

Kort overzicht van verschillende vormen van slachtofferopvang

Herinrichten van de werkomgeving

De inrichting van de omgeving kan irritaties bij klanten voorkomen.

Herinrichten van werkprocessen om de klantvriendelijkheid te vergroten

Irritaties en agressie bij gefrustreerde klanten kunt u voorkomen door de werkprocessen anders in te richten.

Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je werkdruk en signalen van werkstress op individueel niveau kunt herkennen.

Huisregels voor klanten, burgers en cli

De meeste klanten weten zich op een goede manier te gedragen. Toch hebben veel mensen behoefte aan regels waarnaar zij hun gedrag kunnen richten.

LPMO (Levensfasebewust PMO)

LPMO is in tegenstelling tot PMO ook gericht op levensfasen.

Meten = weten

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk.

Piekbelasting onder controle

Met een goed en duidelijk beleid kan de piekbelasting en de gevolgen ervan gezond worden gehouden.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het doel van een PMO is de gezondheidrisico's van het werk zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Preventiemedewerker

Een

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een systematisch onderzoek naar alle veiligheid- en gezondheidrisico's voor werknemers.

Veranderen van de organisatiecultuur

De manier waarop werknemers met elkaar omgaan, is verankerd in de organisatiecultuur.

Workability Index

De Work Ability Index meet het werkvermogen van medewerkers.

Werkdruk risico's bespreekbaar maken

Het gezamenlijk bespreken van knelpunten die leiden tot werkdruk kan de aanzet zijn tot het vinden van een oplossing.

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden

Om het onderwerp bespreekbaar te maken kunt u agressie en geweld in het werkoverleg standaard bespreken.

Leren van fouten

Kom in actie om herhaling te voorkomen.

Slimmer organiseren van het werk

Een analyse van het werkproces (van input via throughput naar output) kan verstoringen en vertragingen aan het licht brengen.

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Achtergrond document - Richtlijn werkdruk

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een achtergrond document van de richtlijn beschikbaar.

Gezond roosteren

Met gezonde roosters kunnen medewerkers goed uitrusten tussen hun diensten. En dat is belangrijk om hen gezond te houden.

Omgaan met emotionele belasting

Leren omgaan met de emotionele belasting die samenhangt met het werk.

Werken aan minder werkdruk - Actieplan: de vijf W's

De organisatie stelt op basis van de analyse een actieplan op, voert het uit en evalueert het.

Zorg voor sociale steun

Als een medewerker onvoldoende regelmogelijkheden heeft om met zijn taakeisen om te gaan, kan sociale steun als een soort van buffer werken.

13 vragen en antwoorden over seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk. Steeds weer blijkt dat het vaker voorkomt dan je denkt.

30 praktijkvoorbeelden

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak heeft verschillende praktijkvoorbeelden verzameld

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Conflicthantering

Bij een hoge werkdruk kun je vaak wat minder goed tegen kritiek en tegenslag.

De Pest Test

Door meerdere collega's deze checklist in te laten vullen wordt het mogelijk om iets te doen tegen een gedrag dat onmenselijk is.

Film: Aangifte doen

Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Film: Binnen 48 uur melden

Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.

Film: Melden incidenten

Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.

Film: Nazorg

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Film: Norm organisatie

Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.

Film: Registratie incidenten

Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.

Film: Schade verhalen

Verhaal de schade op de dader.

Film: Training

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

FNV Werkdruk Box

Diverse hulpmiddelen om de werkdruk aan te pakken

Gebruik

Sneltoetsen zijn combinaties van toetsen waarmee functies in de software snel geactiveerd worden.

Goed afhandelen van een agressie-incident

Direct na het incident moet u de werknemer opvangen en indien nodig medische zorg inschakelen.

Herstelmogelijkheden

Voldoende pauzes tijdens het werk en goed uitrusten en ontspannen na het werk is belangrijk om als medewerker gezond te blijven en op het werk goed te

Het HeartMath

Een technologie die de fysiologische factoren van stress meetbaar maakt.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

Medische klachten behandelen

Als je het slachtoffer bent van agressie, kan tijdens de opvang en nazorg blijken dat je klachten van dien aard zijn dat een arts ze moet behandelen.

NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 6070 biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid

Omgaan met anderstaligen

Hoe meer anderstaligen, hoe belangrijker dat je elkaar in het werk goed begrijpt.

Onderzoek personeelsgegevens

Gegevens van werknemers kunnen van ondersteunende waarde zijn om zicht te krijgen op werkdruk.

Onderzoek werkbeleving

Onderzoek naar de werkbeleving van werknemers geeft inzicht in hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie.

Project: werkdruk verminderen

Zijn er signalen dat de werkdruk in het bedrijf t

Richtlijn werkdruk

In de richtlijn is eerst omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip werkdruk en worden aanbevelingen gegeven.

Risicoanalyse agressie en geweld opstellen

Bij een risicoanalyse brengt u bedreigingen in kaart.

Sjabloon arbocatalogus van de FNV

Het sjabloon is gemaakt voor sociale partners in het publieke domein. Het is

Stappenplan publieke taak

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het expertisecentrum een aanpak ontwikkeld.

Stress- en timemanagementtrainingen

Werkdruk en werkstress bij individuele werknemers kunnen ook ontstaan als zij niet goed in staat zijn werk in te delen, te plannen en te prioriteren.

Technostress rapport

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. Hier is h

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.

Voorbeeld klachtenregeling seksuele intimidatie

Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk

Werkdrukbeleid organiseren

Bedrijven die goed op signalen van werkdruk letten, kunnen negatieve gevolgen voorkomen.

Werkdrukvoorlichting

Geef voorlichting aan de werknemer over de risico's in het werk, de maatregelen die de organisatie genomen heeft om deze risico's te voorkomen

Werkplezier vergroten voor leidinggevende

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Zelfinspectie agressie en geweld

Met de zelfinspectie checkt u of uw aanpak van agressie en geweld op orde is.

Zelfinspectie methode agressie en geweld: 18 voorbeelden

In de Zelfinspectie vindt u specifieke informatie over de aanpak van agressie en geweld in 18 voorbeeld sectoren.

Ziekteverzuim verminderen

Zowel werknemer als werkgever kunnen helpen om het ziekteverzuim laag te houden en waar mogelijk te verminderen
Gekozen filters: