Preventiemedewerkers

Kijk niet alleen naar bedreigingen, maar ook naar kansen! Waar krijgen mensen energie van?

Het cre

Een checklist voor een veilige winkelinrichting

Met de checklist krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de veiligheidssituatie in uw winkel.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Aanpakken van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op organisatieniveau.

Afspraken met gemeente en politie

Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van bezoekers is het goed om afspraken te maken met de politie.

Beleid tegen pesten en intimidatie

Bij het voeren van een goed beleid past ook dat het bedrijf regelt bij wie een slachtoffer terecht kan.

Duurzame functies

Een duurzame functie biedt voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling.

Flexibilisering van werktijden voor leidinggevende

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk.

Flexpool, flexibele schil

Soms ontstaan werkdrukproblemen doordat er (tijdelijk) te weinig mensen zijn (bijvoorbeeld door ziekte, verloop of een grote opdracht).

Gebruiksvriendelijke software

Gebruiksvriendelijke software biedt de informatie aan de medewerkers op een ergonomisch optimale wijze aan.

Goede slachtoffernazorg, wat houdt dat in?

Kort overzicht van verschillende vormen van slachtofferopvang

Herinrichten van de werkomgeving

De inrichting van de omgeving kan irritaties bij klanten voorkomen.

Herinrichten van werkprocessen om de klantvriendelijkheid te vergroten

Irritaties en agressie bij gefrustreerde klanten kunt u voorkomen door de werkprocessen anders in te richten.

Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je werkdruk en signalen van werkstress op individueel niveau kunt herkennen.

Meten = weten

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk.

Openings- en sluitingbeleid

Maak afspraken voor het openen en sluiten van het bedrijf.

Piekbelasting onder controle

Met een goed en duidelijk beleid kan de piekbelasting en de gevolgen ervan gezond worden gehouden.

Preventiemedewerker

Een

Veranderen van de organisatiecultuur

De manier waarop werknemers met elkaar omgaan, is verankerd in de organisatiecultuur.

Verbeteren van hulpmiddelen en systemen

Het verbeteren van (de kwaliteit van) hulpmiddelen of het beter laten aansluiten van systemen op werkprocessen kan werkdruk verminderen.

Werkdruk risico's bespreekbaar maken

Het gezamenlijk bespreken van knelpunten die leiden tot werkdruk kan de aanzet zijn tot het vinden van een oplossing.

Verbeteren van de informatievoorziening en communicatie

Veel werkdrukproblemen worden veroorzaakt door onduidelijke of onvolledige informatie of misverstanden en onwetendheid.

Aanpakken van werkdruk: teamniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een checklist met maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op teamniveau.

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden

Om het onderwerp bespreekbaar te maken kunt u agressie en geweld in het werkoverleg standaard bespreken.

Begeleiding nieuwe medewerkers

Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit

Checklist werkdruk voor leidinggevende

Met de checklist kun je, aan de hand van een opsomming van stresssignalen, checken of je team last hebt van werkdruk.

Herkennen van werkdruk: teamniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je kunt nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op teamniveau.

Leren van fouten

Kom in actie om herhaling te voorkomen.

Match de kwalificaties van de medewerkers en de eisen van het werk

Werkdruk kan ook ontstaan doordat de kwalificaties en de competenties van het personeel niet (meer) passen bij de eisen die het werk aan hen stelt.

Slimmer organiseren van het werk

Een analyse van het werkproces (van input via throughput naar output) kan verstoringen en vertragingen aan het licht brengen.

Taakroulatie

Door taakroulatie krijgt men de gelegenheid om andersoortig werk te doen, zodat eenzijdige belasting wordt voorkomen.

Vergroten van de regelmogelijkheden van werknemers

U kunt de regelmogelijkheden van werknemers vergroten door ze meer vrijheid te geven of door samenwerking te stimuleren.

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Time management / Team plannen voor leidinggevende

Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Ziekteverzuim verlagen door leidinggevende

Verlaag het ziekteverzuim binnen je team om zo de werkdruk van het overig personeel te verminderen.

Coaching voor leidinggevende

Coaching is binnen bedrijven een veelvoorkomende vorm van begeleiden.

Computercursussen

Computercursussen kunnen bijdragen aan het vergroten van computervaardigheden en aan het verlagen van werkdruk.

Gebruik van sneltoetsen stimuleren

Door sneltoetsen te gebruiken, zijn minder handelingen nodig en kunnen werknemers sneller werken.

Gezond roosteren

Met gezonde roosters kunnen medewerkers goed uitrusten tussen hun diensten. En dat is belangrijk om hen gezond te houden.

Maak duidelijk wat wel en niet bij een klus hoort

Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het maken van duidelijke afspraken over wat wel en niet bij de klus hoort.

Stress vermijden

Het is zinvol om goed met stress om te kunnen gaan.

Vakantieplanning verbeteren voor leidinggevende

Bij een goede vakantieplanning zijn er voldoende medewerkers op het bedrijf om het werk zonder onnodig hoge werkdruk door te laten gaan.

Wat is discriminatie?

Uitleg van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over discriminatie.

Werken aan minder werkdruk - Actieplan: de vijf W's

De organisatie stelt op basis van de analyse een actieplan op, voert het uit en evalueert het.

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Voor de medewerker die ziek is, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk weer met een gezonde werkdruk aan het werk is.

Zorg voor sociale steun

Als een medewerker onvoldoende regelmogelijkheden heeft om met zijn taakeisen om te gaan, kan sociale steun als een soort van buffer werken.

13 vragen en antwoorden over seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk. Steeds weer blijkt dat het vaker voorkomt dan je denkt.

Aanpakken van werkdruk: individueel niveau incl. lijst maatregelen

Hier staat een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op individueel niveau.

Als leidinggevende voorkomen van ongewenst gedrag, pesten en seksuele intimidatie

De leidinggevende bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer op een afdeling en heeft ook een voorbeeldfunctie.

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Communicatie en samenwerking verbeteren voor leidinggevende

Het is belangrijk goed met elkaar te communiceren op momenten dat je niet allemaal aan het werk bent, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Conflicthantering

Bij een hoge werkdruk kun je vaak wat minder goed tegen kritiek en tegenslag.

De Pest Test

Door meerdere collega's deze checklist in te laten vullen wordt het mogelijk om iets te doen tegen een gedrag dat onmenselijk is.

Effectief werkoverleg voor leidinggevende

Bij effectief en effici

Film: Aangifte doen

Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Film: Binnen 48 uur melden

Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.

Film: Melden incidenten

Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.

Film: Nazorg

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Film: Registratie incidenten

Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.

Film: Schade verhalen

Verhaal de schade op de dader.

Film: Training

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

Geef informatie die nodig is voor het werk juist en volledig door

Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het juist en volledig doorgeven van informatie die nodig is voor het werk.

Gezondheid verbeteren voor leidinggevende

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven.

Goed afhandelen van een agressie-incident

Direct na het incident moet u de werknemer opvangen en indien nodig medische zorg inschakelen.

Hanteer een overval protocol

Ondanks dat alles gedaan is om een overval te voorkomen, kan deze plaatsvinden. Op dat moment treedt het overvalprotocol in werking.

Herkennen van werkdruk: individueel niveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je kunt nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op organisatieniveau.

Herstelmogelijkheden

Voldoende pauzes tijdens het werk en goed uitrusten en ontspannen na het werk is belangrijk om als medewerker gezond te blijven en op het werk goed te

Het HeartMath

Een technologie die de fysiologische factoren van stress meetbaar maakt.

In gesprek gaan bij signalen van stress voor leidinggevende

Een gesprek over de stress kan lastig zijn, zeker als de medewerker ontkent dat er iets aan de hand is.

Informatie voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben veel van doen met werkdruk en werkstress, maar weten vaak niet precies waar aan te kloppen voor vragen en oplossingen. Deze inf

Maak een goede planning

Werken op basis van een planning die niet realistisch is, kan ongezonde werkdruk veroorzaken.

Machinestoringen verminderen

Minder machinestoringen zorgen ervoor dat het werk gelijkmatiger door kan gaan.

Micropauzes

Medewerkers die langdurig intensief beeldschermwerk verrichten mogen tijdens het werk korte pauzes nemen, de zogenaamde micropauzes.

Omgaan met anderstaligen

Hoe meer anderstaligen, hoe belangrijker dat je elkaar in het werk goed begrijpt.

Omgaan met targets

Realistische targets leveren zowel een uitdagende werksituatie als een gezonde werkdruk op.

Ongewenst gedrag verminderen door leidinggevende

Ook als leidinggevende kun je veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Ontstressen

Het is belangrijk om lichamelijk en geestelijk voldoende ontspannen te blijven

Oplossingen voor pesten voor leidinggevende

Overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan

Pauzeren

Pauzes zijn bedoeld om even tot rust te komen.

Professionalisering van leidinggevenden

Goede ondersteuning van een leidinggevende kan knelpunten verminderen en regelmogelijkheden voor werknemers vergroten.

Publicatie: Onder druk werken

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een publicatie over de richtlijn beschikbaar.

Signalen van stress herkennen met een checklist

Met de checklist kun je signalen van stress herkennen.

Stress- en timemanagementtrainingen

Werkdruk en werkstress bij individuele werknemers kunnen ook ontstaan als zij niet goed in staat zijn werk in te delen, te plannen en te prioriteren.

Technostress rapport

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. Hier is h

Training en voorbereiding omgaan met agressie en geweld

Medewerkers worden voor

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.

Voorbeeld klachtenregeling seksuele intimidatie

Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk

Voorkomen terugval na psychische klachten voor leidinggevende

Om te zorgen dat de terugkeer geen terugval wordt, is het bovendien belangrijk om te leren van de reden van het verzuim

Werkdruk bespreken in functioneringsgesprekken voor leidinggevende

Functioneringsgesprekken zijn goede gelegenheden om rustig te bespreken in hoeverre medewerkers zo goed en effici

Werkdrukbeleid organiseren

Bedrijven die goed op signalen van werkdruk letten, kunnen negatieve gevolgen voorkomen.

Werkplek aanpassen

De werkplek kan bijdragen aan het verminderen van werkdruk.

Werkplezier vergroten voor leidinggevende

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Zeven praktijktips aanpak werkstress

Dit document biedt 7 tips voor organisaties om werkstress te voorkomen.
Gekozen filters: