Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Preventiemedewerker Print oplossing 59

Preventiemedewerker

 

Beschrijving
Een preventiemedewerker ondersteunt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. Deze medewerker moet dus kennis hebben van de risico’s binnen de organisatie. In veel organisaties vervult de arbocoördinator de rol van preventiemedewerker. Grote organisaties kunnen meer dan één preventiemedewerker hebben.

Je bent als werknemer vrij om de preventiemedewerker te raadplegen over zaken die met arbeidsrisico’s en het voorkomen daarvan te maken hebben. De werkgever moet jou laten weten wie de preventiemedewerker is en hoe je hem kunt bereiken. Om de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie te verbeteren heeft de preventiemedewerker voor de werkgever een belangrijke rol. Die rol valt uiteen in een aantal wettelijk verplichte taken.

Effect

 • Er is een eigen aanspreekpunt voor Arboproblematiek.
 • Arboprojecten worden centraal gecoördineerd en uitgevoerd.

Tips
Wat moet?

 • Elke werkgever moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
 • Heeft de werkgever maximaal 25 werknemers in dienst? Dan mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. Er mag niet iemand van buiten het bedrijf aangesteld worden als preventiemedewerker. Ondersteuning door een externe Arbodeskundige is wel toegestaan.
 • De preventiemedewerker die wordt aangesteld moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De preventiemedewerker moet voldoende tijd krijgen voor de uitvoering van zijn taken.
 • In de risico-inventarisatie en -evaluatie moet staan hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn en welke taken ze moeten uitvoeren. De drie wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:
  - Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie.
  - Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  - Het (mede) uitvoeren van de maatregelen bedoeld onder punt 2.
 • De preventiemedewerker moet de gelegenheid krijgen zijn taken zelfstandig en onafhankelijk uit te voeren. De werknemer die de functie van preventiemedewerker uitvoert mag niet worden benadeeld in zijn positie binnen het bedrijf.

Wat mag?

 • De werkgever mag de preventiemedewerker extra betalen als door de preventietaken zijn functie zwaarder wordt.
 • De preventiemedewerker mag een cursus volgen, maar het hoeft niet. Zolang hij maar de specifieke kennis van arborisico’s heeft die voor het bedrijf relevant zijn.
 • De werkgever kan ook de preventiemedewerker als contactpersoon voor de arbodienstverlener aanwijzen.

Links / aan de slag
Het opdrachtformulier preventiemedewerker geeft een voorbeeld van de mogelijke taken en afspraken m.b.t. invulling van de functie preventiemedewerker in de uitzendbranche. 

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche