Thuiszorg

Een checklist voor een veilige winkelinrichting

Met de checklist krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de veiligheidssituatie in uw winkel.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Afspraken met gemeente en politie

Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van bezoekers is het goed om afspraken te maken met de politie.

Goede slachtoffernazorg, wat houdt dat in?

Kort overzicht van verschillende vormen van slachtofferopvang

Herinrichten van de werkomgeving

De inrichting van de omgeving kan irritaties bij klanten voorkomen.

Herinrichten van werkprocessen om de klantvriendelijkheid te vergroten

Irritaties en agressie bij gefrustreerde klanten kunt u voorkomen door de werkprocessen anders in te richten.

Het installeren van technische hulpmiddelen

Gebruik technische hulpmiddelen om agressie en geweld tegen te gaan.

Huisregels voor klanten, burgers en cli

De meeste klanten weten zich op een goede manier te gedragen. Toch hebben veel mensen behoefte aan regels waarnaar zij hun gedrag kunnen richten.

Openings- en sluitingbeleid

Maak afspraken voor het openen en sluiten van het bedrijf.

Preventiemedewerker

Een

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden

Om het onderwerp bespreekbaar te maken kunt u agressie en geweld in het werkoverleg standaard bespreken.

Omgaan met emotionele belasting

Leren omgaan met de emotionele belasting die samenhangt met het werk.

Wat is discriminatie?

Uitleg van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over discriminatie.

30 praktijkvoorbeelden

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak heeft verschillende praktijkvoorbeelden verzameld

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Film: Aangifte doen

Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Film: Binnen 48 uur melden

Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.

Film: Melden incidenten

Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.

Film: Nazorg

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Film: Norm organisatie

Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.

Film: Registratie incidenten

Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.

Film: Schade verhalen

Verhaal de schade op de dader.

Film: Training

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

Goed afhandelen van een agressie-incident

Direct na het incident moet u de werknemer opvangen en indien nodig medische zorg inschakelen.

Hanteer een overval protocol

Ondanks dat alles gedaan is om een overval te voorkomen, kan deze plaatsvinden. Op dat moment treedt het overvalprotocol in werking.

Informatie brochure over psychosociale belasting op het werk

informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

Medische klachten behandelen

Als je het slachtoffer bent van agressie, kan tijdens de opvang en nazorg blijken dat je klachten van dien aard zijn dat een arts ze moet behandelen.

Ongewenst gedrag verminderen door leidinggevende

Ook als leidinggevende kun je veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Ongewenst gedrag verminderen door werknemer

Ook als

Risicoanalyse agressie en geweld opstellen

Bij een risicoanalyse brengt u bedreigingen in kaart.

Sjabloon arbocatalogus van de FNV

Het sjabloon is gemaakt voor sociale partners in het publieke domein. Het is

Stappenplan publieke taak

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het expertisecentrum een aanpak ontwikkeld.

Training en voorbereiding omgaan met agressie en geweld

Medewerkers worden voor

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.

Zelfinspectie agressie en geweld

Met de zelfinspectie checkt u of uw aanpak van agressie en geweld op orde is.

Zelfinspectie methode agressie en geweld: 18 voorbeelden

In de Zelfinspectie vindt u specifieke informatie over de aanpak van agressie en geweld in 18 voorbeeld sectoren.
Gekozen filters: