Thuiszorg

Rapport over ''Jongeren in de greep van de Sociale Media?

Jongeren staan onder druk door de sterke aantrekkingskracht van de Sociale Media

Aanpakken van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op organisatieniveau.

Duurzame functies

Een duurzame functie biedt voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling.

Flexibiliseren arbeidsvoorwaarden

Zoek als werkgever aansluiting op de levensfasen, -situaties en -domeinen van werknemers.

Flexibilisering van werktijden voor leidinggevende

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk.

Flexibilisering van werktijden voor medewerkers

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk.

Flexpool, flexibele schil

Soms ontstaan werkdrukproblemen doordat er (tijdelijk) te weinig mensen zijn (bijvoorbeeld door ziekte, verloop of een grote opdracht).

Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je werkdruk en signalen van werkstress op individueel niveau kunt herkennen.

LPMO (Levensfasebewust PMO)

LPMO is in tegenstelling tot PMO ook gericht op levensfasen.

Meten = weten

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk.

Piekbelasting onder controle

Met een goed en duidelijk beleid kan de piekbelasting en de gevolgen ervan gezond worden gehouden.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het doel van een PMO is de gezondheidrisico's van het werk zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Preventiemedewerker

Een

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een systematisch onderzoek naar alle veiligheid- en gezondheidrisico's voor werknemers.

Verbeteren van hulpmiddelen en systemen

Het verbeteren van (de kwaliteit van) hulpmiddelen of het beter laten aansluiten van systemen op werkprocessen kan werkdruk verminderen.

Workability Index

De Work Ability Index meet het werkvermogen van medewerkers.

Werkdruk risico's bespreekbaar maken

Het gezamenlijk bespreken van knelpunten die leiden tot werkdruk kan de aanzet zijn tot het vinden van een oplossing.

Verbeteren van de informatievoorziening en communicatie

Veel werkdrukproblemen worden veroorzaakt door onduidelijke of onvolledige informatie of misverstanden en onwetendheid.

Aanpakken van werkdruk: teamniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een checklist met maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op teamniveau.

Begeleiding nieuwe medewerkers

Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit

Checklist werkdruk voor leidinggevende

Met de checklist kun je, aan de hand van een opsomming van stresssignalen, checken of je team last hebt van werkdruk.

Communicatie en samenwerking verbeteren voor medewerkers

Het is belangrijk goed met elkaar te communiceren op momenten dat je niet allemaal aan het werk bent, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Herkennen van werkdruk: teamniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je kunt nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op teamniveau.

Leren van fouten

Kom in actie om herhaling te voorkomen.

Match de kwalificaties van de medewerkers en de eisen van het werk

Werkdruk kan ook ontstaan doordat de kwalificaties en de competenties van het personeel niet (meer) passen bij de eisen die het werk aan hen stelt.

Slimmer organiseren van het werk

Een analyse van het werkproces (van input via throughput naar output) kan verstoringen en vertragingen aan het licht brengen.

Taakroulatie

Door taakroulatie krijgt men de gelegenheid om andersoortig werk te doen, zodat eenzijdige belasting wordt voorkomen.

Vakantieplanning verbeteren

Bij een goede vakantieplanning zijn er voldoende medewerkers op het bedrijf om het werk zonder onnodig hoge werkdruk door te laten gaan.

Vergroten van de regelmogelijkheden van werknemers

U kunt de regelmogelijkheden van werknemers vergroten door ze meer vrijheid te geven of door samenwerking te stimuleren.

Vergroten van de regelmogelijkheden van werknemers

Het gaat bij werkdruk niet alleen om eisen waaraan werknemers moeten voldoen, maar ook om de (regel)mogelijkheden die werknemers hebben om aan de eise

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Werkplek aanpassen

Je werkplek kan bijdragen tot het verminderen van werkdruk.

Time management / Team plannen voor leidinggevende

Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Ziekteverzuim verlagen door leidinggevende

Verlaag het ziekteverzuim binnen je team om zo de werkdruk van het overig personeel te verminderen.

Achtergrond document - Richtlijn werkdruk

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een achtergrond document van de richtlijn beschikbaar.

Coaching voor leidinggevende

Coaching is binnen bedrijven een veelvoorkomende vorm van begeleiden.

Computercursussen

Computercursussen kunnen bijdragen aan het vergroten van computervaardigheden en aan het verlagen van werkdruk.

Gebruik van sneltoetsen stimuleren

Door sneltoetsen te gebruiken, zijn minder handelingen nodig en kunnen werknemers sneller werken.

Gezond roosteren

Met gezonde roosters kunnen medewerkers goed uitrusten tussen hun diensten. En dat is belangrijk om hen gezond te houden.

Grenzen stellen aan gebruik van mobiele apparaten

Maak afspraken over het gebruik van mobiele apparaten en het zenden van werkberichten.

Hoe ga je om met Techno-verslaving

Veel werknemers geven aan ook buiten werktijd de apparaten zeer frequent te

Hoe ouderen aan het werk te houden

TNO heeft een toolbox ontwikkeld speciaal gericht op het aan het werk houden van ouderen.

Maak duidelijk wat wel en niet bij een klus hoort

Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het maken van duidelijke afspraken over wat wel en niet bij de klus hoort.

Neem een sociale media pauze

Jongeren hebben moeite met het inlassen van een Sociale Media pauze.

Stress vermijden

Het is zinvol om goed met stress om te kunnen gaan.

Vakantieplanning verbeteren voor leidinggevende

Bij een goede vakantieplanning zijn er voldoende medewerkers op het bedrijf om het werk zonder onnodig hoge werkdruk door te laten gaan.

Werken aan minder werkdruk - Actieplan: de vijf W's

De organisatie stelt op basis van de analyse een actieplan op, voert het uit en evalueert het.

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Voor de medewerker die ziek is, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk weer met een gezonde werkdruk aan het werk is.

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Voor de leidinggevende is het belangrijk dat in de ziekteperiode het werk doorgaat en voor de collega's is het belangrijk dat hun werkdruk door af

Aanpakken van werkdruk: individueel niveau incl. lijst maatregelen

Hier staat een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op individueel niveau.

Begeleiding tijdelijke inleenkrachten

Voor een effectieve inzet van inleenkrachten moeten ze goed worden ingewerkt, aangestuurd en begeleid.

Checklist werkdruk werknemer

De

Coaching voor medewerkers

Coaching is binnen bedrijven een veelvoorkomende vorm van begeleiden.

Communicatie en samenwerking verbeteren voor leidinggevende

Het is belangrijk goed met elkaar te communiceren op momenten dat je niet allemaal aan het werk bent, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Conflicthantering

Bij een hoge werkdruk kun je vaak wat minder goed tegen kritiek en tegenslag.

Effectief werkoverleg

Bij effectief en effici

Effectief werkoverleg voor leidinggevende

Bij effectief en effici

Film: Een week zonder internet?

Jongeren zijn vaak continu on line. Hoe is het om een week internet vrij te zijn. Enkele jongeren delen hun ervaringen via you tube

FNV Werkdruk Box

Diverse hulpmiddelen om de werkdruk aan te pakken

Gebruik

Sneltoetsen zijn combinaties van toetsen waarmee functies in de software snel geactiveerd worden.

Geef informatie die nodig is voor het werk juist en volledig door

Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het juist en volledig doorgeven van informatie die nodig is voor het werk.

Gesprekssimulatie: Met je werkgever in gesprek over werkdruk

Deze simulatie maakt het mogelijk om gesprekken met je leidinggevende over "tijd" (of "tijdgebrek") te trainen.

Gezondheid verbeteren

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven.

Gezondheid verbeteren voor leidinggevende

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven.

Herkennen van werkdruk: individueel niveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je kunt nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op organisatieniveau.

Herstelmogelijkheden

Voldoende pauzes tijdens het werk en goed uitrusten en ontspannen na het werk is belangrijk om als medewerker gezond te blijven en op het werk goed te

Het HeartMath

Een technologie die de fysiologische factoren van stress meetbaar maakt.

Informatie brochure over psychosociale belasting op het werk

informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Informatie voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben veel van doen met werkdruk en werkstress, maar weten vaak niet precies waar aan te kloppen voor vragen en oplossingen. Deze inf

Loopbaanperspectief vergroten

Voor het werkplezier van werknemers zijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen een functie en in je organisatie van groot belang

Maak een goede planning

Werken op basis van een planning die niet realistisch is, kan ongezonde werkdruk veroorzaken.

Machinestoringen verminderen

Minder machinestoringen zorgen ervoor dat het werk gelijkmatiger door kan gaan.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

Micropauzes

Medewerkers die langdurig intensief beeldschermwerk verrichten mogen tijdens het werk korte pauzes nemen, de zogenaamde micropauzes.

NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 6070 biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid

Omgaan met anderstaligen

Hoe meer anderstaligen, hoe belangrijker dat je elkaar in het werk goed begrijpt.

Omgaan met targets

Realistische targets leveren zowel een uitdagende werksituatie als een gezonde werkdruk op.

Onderzoek personeelsgegevens

Gegevens van werknemers kunnen van ondersteunende waarde zijn om zicht te krijgen op werkdruk.

Onderzoek werkbeleving

Onderzoek naar de werkbeleving van werknemers geeft inzicht in hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie.

Ontstressen

Het is belangrijk om lichamelijk en geestelijk voldoende ontspannen te blijven

Pauzeren

Pauzes zijn bedoeld om even tot rust te komen.

Professionalisering van leidinggevenden

Goede ondersteuning van een leidinggevende kan knelpunten verminderen en regelmogelijkheden voor werknemers vergroten.

Project: werkdruk verminderen

Zijn er signalen dat de werkdruk in het bedrijf t

Publicatie: Onder druk werken

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een publicatie over de richtlijn beschikbaar.

Quick Scan Werkdruk tool - gratis demo

De QuickScan Werkdruk is een enqu

Richtlijn werkdruk

In de richtlijn is eerst omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip werkdruk en worden aanbevelingen gegeven.

Samenvatting - Richtlijn werkdruk

Deze richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd.

Signalen van stress herkennen met een checklist

Met de checklist kun je signalen van stress herkennen.

Sneltest Werkdruk FNV

De FNV Sneltest Werkdruk geeft een beeld van de werkdruk in jouw werksituatie en, wanneer nodig, een persoonlijk advies.

Stress- en timemanagementtrainingen

Werkdruk en werkstress bij individuele werknemers kunnen ook ontstaan als zij niet goed in staat zijn werk in te delen, te plannen en te prioriteren.

Technostress rapport

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. Hier is h

Time management voor medewerkers

Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Tips tegen technostress

Een risico van de technologische ontwikkelingen is een toenemende werkdruk, ook wel techno-stress genoemd.

Vakbondscheck oorzaken werkdruk

Deze test onderzoekt werkgebonden veroorzakers van ongezonde werkdruk. Wil je ongezonde werkdruk terugdringen dan is het van belang om de oorzaken te

Vijf tips voor een gesprek met je werkgever

Een goede voorbereiding is het halve werk. Denk dus vooraf na wat je in een gesprek over de werkdruk met je werkgever precies aan de orde wilt stellen

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Werkdruk bespreken in functioneringsgesprekken voor leidinggevende

Functioneringsgesprekken zijn goede gelegenheden om rustig te bespreken in hoeverre medewerkers zo goed en effici

Werkdruk bespreken in functioneringsgesprekken voor medewerkers

Functioneringsgesprekken zijn goede gelegenheden om rustig te bespreken hoe je functioneren ervaart.

Werkdrukbeleid organiseren

Bedrijven die goed op signalen van werkdruk letten, kunnen negatieve gevolgen voorkomen.

Werkdruktest ABVAKABO

Deze test inventariseert alleen de verschillende vormen van werkdruk, dus niet eventuele oorzaken (zoals onduidelijke taken of slechte communicatie) o

Werkdrukvoorlichting

Geef voorlichting aan de werknemer over de risico's in het werk, de maatregelen die de organisatie genomen heeft om deze risico's te voorkomen

Werkplek aanpassen

De werkplek kan bijdragen aan het verminderen van werkdruk.

Werkplezier vergroten

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Werkplezier vergroten voor leidinggevende

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Ziekteverzuim verminderen

Zowel werknemer als werkgever kunnen helpen om het ziekteverzuim laag te houden en waar mogelijk te verminderen
Gekozen filters: